Uzyskanie kredytu/pożyczki

Aby otrzymać kredyt należy przejść przez określone procedury. W wybranej instytucji finansowej składamy wniosek o przyznanie kredytu. Do wniosku dołączamy wymagane dokumenty. Zwykle są to dwa rodzaje dokumentów: dotyczące osoby ubiegającej się o kredyt (dowód potwierdzający tożsamość, zaświadczenie o dochodach, czasami zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu), oraz celu kredytowania i zabezpieczenia kredytu (najczęściej dotyczy to nabywanej nieruchomości). Każda instytucja finansowa zabezpiecza się na wypadek niewywiązywania się pożyczkobiorcy z warunków spłaty kredytu. Najczęściej stosowane zabezpieczenia to: weksel, czyli dokument podpisany przez pożyczkobiorcę zobowiązujący go do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie; poręczenie osoby trzeciej; zastaw pod hipotekę czy na przedmiotach lub papierach wartościowych; cesja z praw np. polisy ubezpieczenia kredytowego, które chroni kredytobiorcę m.in. od następstw nieszczęśliwych wypadków czy utraty pracy. Jak najszybsze skompletowanie niezbędnej dokumentacji leży w interesie osoby ubiegającej się o kredyt/pożyczkę, ponieważ skraca czas podjęcia decyzji kredytowej przez bank. Przed udzieleniem kredytu, bank sprawdza tzw. zdolność kredytową pożyczkobiorcy (czyli zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie). Bierze się pod uwagę dochody, ilość osób w gospodarstwie domowym, koszty utrzymania oraz posiadane ewentualnie zadłużenie. Instytucje finansowe korzystają w tym względzie z usług Biura Informacji Kredytowej (BIK). Firma ta powstała w 1997 r. i zajmuje się gromadzeniem danych o wszystkich, którzy zaciągnęli jakikolwiek kredyt. Rejestr BIK zawiera informacje, czy pożyczka została zwrócona i czy nastąpiło to bez opóźnień. Na podstawie uzyskanych informacji wylicza się odsetki i określa wysokość rat oraz terminy spłaty.